zofim.org.il
  
 


 
שבט סופה
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט סופה » דרגות הצופים

דרגות הצופים פורסם בתאריך 4/12/2006

דרגות בצופים:

דרגות שכבות : ישנם חמישה תגי שכבות שונים שמסמלים את השכבה מניצן ועד צופה. הדרגות הצופיות הנן סמלים בעלי משמעות על פיה גם נבנה הסדר בו מקבלים אותם החניכים. כל הדרגות מוקפות בחבל - להדגיש את הצופיות המאחדת את כולנו מדרגת ניצן ועד דרגת צופה ישנה התפתחות הדרגתית, כאשר בכל שנה זוכה החניך בחלק אחר מן השלם - סמל הסתדרות הצופים העבריים המהווה את דרגת הצופה. כמו הסמל כך גם הידע הצופי של החניך מתחבר מחלקים שונים אותם הוא רוכש מידי שנה, עד להשלמת הידע הצופי שלו.

 

 

 

                  

 

דרגת ניצן - ניצן, נבט צעיר וחדש בדומה לחניכי כיתה ד' שהם צעירים וחדשים בתנועה. הדרגה מוענקת לחניך כיתה ד' ביום הדרגה השבטי, הנערך בד"כ בט"ו בשבט, והוא עונד אותה בדומה לשאר הדרגות על כיס שמאל של חולצת החאקי. על דרגת הניצן מופיע ציור העופר, שכן חניכי ד' הנם עופרים - צעירי השבט.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

                     

 

דרגה ג' -    על דרגה זו מופיע ציור עלי החבצלת. ציור זהו החלק הראשון בסמל הסתדרות הצופים.       החניכים המקבלים את הדרגה הם חניכי שכבת "נחשונים" כיתות ה'. הדרגה מראה על ידיעה של חלק בצופיות המעשית, קבלת הכשרה צופית חלקית. את הדרגה עונדים על כיס שמאל במקום דרגת ניצן.

 

 

                   

דרגה ב' -   על דרגה זו מופיע ציור של מגן דוד. ציור זה הוא חלק נוסף בסמל הסתדרות הצופים. החניכים המקבלים את הדרגה הם חניכי שכבת "משוטטים" כיתות ו'. הדרגה מוענקת בד"כ ביום השבט הנערך בט"ו בשבט. הדרגה מראה על קבלת הכשרה צופית נוספת על זו שקיבלנו קודם לכן. את הדרגה עונדים על כיס שמאל במקום דרגה ג'.

 

 

 

 

 

דרגה א' -   הסמל כולל בתוכו את דרגה (ג) - עלי החבצלת ודרגה (ב) - מגן דוד. החניכים המקבלים את הדרגה הם חניכי שכבת "חותרים" כיתות ז'. הדרגה מוענקת בד"כ ביום השבט הנערך בט"ו בשבט. את הדרגה עונדים על כיס שמאל במקום דרגה ב'.

 

 

 

 

 

דרגת צופה - מוענקת במעברי דרגה של כיתה ח'. הדרגה הנה הסמל המלא של הסתדרות הצופים העברים, כולל הסיסמא "היה נכון", ומסמלת את השלמת רכישת הידע הצופי הבסיסי על ידי החניך, כפי שהסמל הושלם מחלקיו.