zofim.org.il
  
 


 
שבט אתגר
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט אתגר » צופיות (מעשית ועיונית)

צופיות (מעשית ועיונית) פורסם בתאריך 12/1/2006
 
                                                                                                                              (לדף זה תתווסף עוד אינפורמציה בקרוב)
 
צופיות מעשית:
 
 
כפיתת שמיניות :
משמשת לכפיתת שני מוטות בזווית חדה, עם אפשרות של שינוי קל בגודל הזווית. א. קבע את החבל בקביעת מוט אל אחד המוטות (אם אינם שווים – למוט הראשי). ב. עשה את ליפופי המבנה בשמיניות על שני המוטות. הליפופים עוברים במקביל אחד לשני. ג. מספר ליפופי המבנה 6 - 10. מרחקם אחד מהשני כעובי החבל. ד. המתיחה הסופית של כפיתה נעשית בשעת הבאת הדורגל לפישוק הדרוש, על ידי עשיית לפופי המתיחה על ליפופי המבנה בין המוטות. ה. הסיום בחצאי קביעות של המוט השני.

כפיתה מרובעת:
משמשת לכפיתה ניצבת של שני מוטות. א. בנה קביעת מוט על המוט הנושא (לרוב המוט המאונך). ב. הצלב את המוט השני (המאוזן) על הראשון כך שיבוא מעל לחבל והתחל בליפופי מבנה. על המוט הראשי הולך כל ליפוף נוסף ומתרחק מן המרכז ואילו על המוט השני – הולך וקרב למרכז. ג. אחרי ארבעה ליפופי מבנה התחל בליפופי מתיחה (2-3) סביב לליפופי המבנה בין שני המוטות. ד. סיים בקביעת מוט על המוט המאוזן באותו צד שבו החלה הכפיתה.

כפיתה מוצלבת:

משמשת להצלבת מוטות בעובי שווה. הצלב 2 מוטות בנקודת חיבורם. צור לולאה בחבל והשחל דרך טבעתו את הקצה הארוך. תוך ליפוף אופקי במקום ההצטלבות המשך בליפופי מבנה בכיוון אופקי כדי 2-3 ליפופים. עבור לליפופי מבנה מאונכים. לאחר 3-4 ליפופים החל בליפופי מתיחה מלמטה למעלה. סיים בחצאי קביעות על אחד המוטות.

כפיתה מקבילה:

משמשת לחיבור מוט מקביל למוט קיים על מנת להאריכו. א. הנח את המוטות מקבילים אחד לשני, כששליש מכל מוט צמוד וחופף למוט השני. ב. קבע בקביעת מוט את שניהם. ג. שזור את החבל הקצר עם הארוך. ד. החל בליפופי מבנה. ליפופי המבנה הם כאן 10 חצאי קביעות צפופות בכיוון למרכז, ומתוחות בחוזקה. ה. סיים על ידי השחלת הקצה החופשי של החבל בין המוטות אל מתחת לליפופי המבנה ומתיחתם. הערה: אין צורך לכפות לכל אורך המוטות המקבילים, די בשתי כפיתות מקבילות (כמובן בשני חבלים) בשתי קצוות החפיפה.
 
 
 
 
 
 

 
 
צופיות עיונית:
 
 
10 מידות הצופה
1.הצופה דברו אמת
2.הצופה נאמן לעמו למדינתו ולשפתו
3.הצופה חבר מועיל בחברה אוהב עבודה ועוזר לזולת
4.הצופה רע לכל אדם ואח לכל צופה
5.הצופה אדיב
6.הצופה חובב את החי והצומח ומגן עליהם
7.הצופה איש משמעת
8.הצופה אינו נופל ברוחו
9.הצופה חסכן
10.הצופה טהור בדברו ובמעשיו

המנון הצופים
היה נכון למלא חובתך
נאמן לארצך ולמולדתך
בכל עת לזולת תעזור
חוקתך הצופה שמור תשמור

היה נכון נכון תמיד
היה נכון נכון תמיד
היה נכון חוקתך לשמור!

היה נכון נכון תמיד
היה נכון נכון תמיד
היה נכון חוקתך לשמור!

שיר הצופים

יש השואלים עלינו
איך אתכם כבר לא שומעים?
אז להם נאמר הננו
הנה הצופים באים!
אנו כאן עם הסמלים ודגל
אנו בהיה נכון תמיד
מקצווי עולם עלינו כאן לרגל
פה צופים לעתיד!
זה אנחנו הצופים שבאנו
לכבודכם אנו שרים היום...
לחיי הרוח הנושבת באנו
ונאמר שלום!

~.~.~.~.

יש השואלים עלינו
איך אתכם כבר לא רואים?
אז להם נאמר הננו
הנה הצופים באים!
עם תרמיל ועם חיוך פורח
מדורה צופית ואוהלים
עם גיטרה ושירים לאור ירח
ידידות בלי מילים!
זה אנחנו הצופים שבאנו
לכבודכם אנו שרים היום...
לחיי הרוח הנושבת באנו
ונאמר שלום!

~.~.~.~.

יש השואלים עלינו
מי אתם כבר לא יודעים?
אז להם נאמר הננו
הנה הצופים באים!
אנו כאן כבימים עברו
התפוח לא נופל רחוק
כמו שפעם אמא וגם אבא שרו
מתחשק לי לצעוק!!!
זה אנחנו הצופים שבאנו
לכבודכם אנו שרים היום...
לחיי הרוח הנושבת באנו
ונאמר שלום!