zofim.org.il
  
 


 
מחלקת משאבי אנוש
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » מחלקת משאבי אנוש » ארכיון הכתבות » כתבה: תפיסת תפקיד מרכז/ת שבט

תמונת מגזין תפיסת תפקיד מרכז/ת שבט פורסם על ידי מח’ משאבי אנוש
בתאריך 30/10/2007
בכתבה זו צפו 5519 גולשים

תפיסת תפקיד מרכז שבט

 

מרכז שבט הוא מחנך. והחינוך הוא מקצוע.

כמרכז שבט הנך נדרש לכלים ומיומנויות איכותיים שיאפשרו לך דרכי פעולה מגוונות על מנת שתוכל להיות קשוב ולהיענות לאתגרים הגדולים בפניך.

כמרכז שבט מצויה בידיך האחריות הגדולה ביותר- עיצוב נפשו ואופיו של האדם.

כמרכז שבט עליך לדאוג לשלומו ובטחונו הפיזי והנפשי של כל אחד ואחד מחניכיך.

כמרכז שבט עליך לייצר סביבה חינוכית טובה אשר יכולה להיענות למגוון הצרכים של החניכים המייצגים תרבויות שונות, וכל אחד מהם הוא עולם ומלואו.

דרך יצירת חברה וסביבה פלורליסטית שכזו תוכל לאפשר לכל חניך יותר אפשרויות בחירה וסגנונות ביטוי, לעודד כל חניך לממש את יתרונותיו היחסיים , ולעזור לכל חניך בטיפוח כישוריו החברתיים והרגשיים.

כמרכז שבט עליך לייצר סביבה  דמוקרטית המקדמת את ערכי השוויון והסובלנות.

כמרכז שבט, עליך להפנים את הצופיות ככלי חינוכי מרכזי בפעילות התנועה ולחנך בעזרת כלי זה לערכי חברות ורעות, יוזמה, מצוינות ומקצועיות ולטפח חיים קבוצתיים בחברה.

עליך לחנך לערכי מוסר כלל אנושיים המטפחים אהבת אדם, כבוד הדדי, יושר, הגינות ועזרה לזולת.

כמרכז שבט עליך לבצע את פעילות השבט השוטפת והחריגה תוך הקפדה מרבית לביטחונם ושלומם של חניכיך

עליך להבין את גודל האחריות שהופקדה בידך והזכות שנפלה בחלקך.

 

 

        אפרת שקד                                                                                               רותם יואלי

מנהלת מחלקת משאבי אנוש                                                                        מזכ"ל תנועת הצופים

 

 

 

נוהלי עבודה למרכז השבט/ רכז ההדרכה השבטי- זכויות וחובות

 

משרת אמון      

משרתך מוגדרת כ"משרת אמון" – הווה אומר: התפקיד דורש מידה מיוחדת של אמון אישי ולא ניתן לתחום את ביצועו במסגרת של שעות מוגדרות מראש.

לפיכך לא  יחולו על העובד שעות עבודה ומנוחה כמשמעותם בחוק שעות עבודה ומנוחה (תשי"א – 1951), והוא לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי בגין עבודתו, מלבד אלה המפורטים בחוזה העבודה.

כפיפות

מרכז ההנהגה הוא האחראי והמנהל הישיר של מרכז השבט.

מרכז השבט כפוף להנחיותיו והוראותיו של מרכז ההנהגה ועליו לתת למרכז ההנהגה דין וחשבון על עבודתו .

מרכז ההנהגה מחויב למרכז השבט (אישית ומקצועית) מתוקף יחסי עובד – מעביד הקיימים בין השניים.

עם כניסתך לתפקיד תעבור יום קליטה בהנהגה הכולל מעבר על מנהלות שונות, שיחת תאום ציפיות עם מרכז ההנהגה והכשרת בטיחות.

 

בסעיפים הבאים יפורטו זכויותיך וחובותיך במסגרת תנאי העסקתך בתנועת הצופים במגביל לחוזה העבודה:

א. חתימה על חוזה

מיד עם כניסתך לתפקיד כמרכז שבט עליך לחתום על חוזה עבודה שיימסר לך על ידי ההנהגה. החוזה מפרט את זכויותיך וחובותיך כעובד תנועת הצופים. כמו- כן, עליך לקבל כתב מינוי מההנהגה.

 

 

 

ב. הכשרה תנועתית והנהגתית
תפקיד מרכז השבט  הנו תפקיד חשוב ומורכב הטומן בחובו אחריות  וסמכות רבה. על מנת לבצעו על הצד הטוב ביותר מבחינה חינוכית, בטיחותית, ארגונית וביטחונית, עליך לעבור הכשרות שונות לאורך השנה אשר בעזרתן תוכל לרכוש את הכלים לביצוע תפקידך על כל היבטיו בצורה הטובה ביותר.
  1. הנך מחויב להשתתף בהכשרה תנועתית למרכזים חדשים המתקיימת אחת לחודש.  עליך לעבור ולהשתתף בהכשרה הבסיסית. ללא השתתפות בהכשרה אינך זכאי להחזיק באחריות ובסמכות הנתונה בידי מרכז שבט. 
  2. עליך להשתתף בכל ההכשרות התנועתיות שיתקיימו במהלך השנה.
  3. עליך להשתתף בכל ההכשרות ההנהגתיות לאורך השנה- ימי עיון, סמינרים, שיחות חניכה וכדומה.
ב. קוד אתי

העובד מתחייב לבצע את עבודתו במסירות וביושר, בהתאם לעקרונות תנועת הצופים  ומטרותיה, ובהתאם לקוד האתי של עובדי ומתנדבי תנועת הצופים (רצ"ב)כאשר טובת התנועה וטובת החניכים לנגד עיניו.

ג. חופשה שנתית
ע"פ חוקי מדינת ישראל זכאי כל עובד לחופשה שנתית. פירוט על זכויותיך בתחום החופשה השנתית תמצא בחוזה העבודה.
ד. הבראה
הנך זכאי לתוספת הבראה על פי ההסכם הקיבוצי בין ההסתדרות והמעסיקים. 
התוספת משולמת במשכורת דצמבר המשולמת בחודש ינואר בכל שנה עבור תקופת העבודה הקודמת.                       

                 

ה. ימי מחלה
1. הנך זכאי ל - 18 ימי מחלה בשנה בתשלום לפי השכר הכולל (בחישוב של 6 ימים לשבוע עבודה) התשלום יבוצע כנגד הצגת אישור רפואי בגין כל יום היעדרות בשל המחלה.
2. ימי המחלה אינם ניתנים לפדיון או להעברה.
ו. מילואים 
1. מיד עם קבלת צו מילואים עליך להודיע על כך בצרוף צו המילואים למחלקת משאבי אנוש ולממונה הישיר עליך.
2. בבקשה לדחיית שרות מילואים פעיל - הגשת ולת"מ בקשה לקיצור שרות או ביטולו - עליך לפנות מיידית עם קבלת הצו למנהלת מחלקת משאבי אנוש ולא יאוחר מ – 40 יום לפני מועד ההתייצבות.
 מנהלת מחלקת משאבי אנוש תגיש את הטפסים לועדת הולת"מ ותנחה אותך כיצד לפעול.
3. בתקופת שירותך במילואים, תהיה זכאי לקבל את מלוא משכורתך.
כל סכום שישולם לך מצה"ל או מכל ממקור אחר כלשהו בגין תקופת שירותך (למעט דמי כלכלה) יוחזר לצופים.
4. עם סיום שרות המילואים הפעיל עליך להעביר למחלקת משאבי אנוש את הספח הצהוב שניתן לך ע"י קצינת הקישור. במידה ולא תעביר את האישור הנדרש רשאים הצופים לנכות את מה ששולם לך. כאמור לעיל.
ז. חופשה מיוחדת
1. חופשה מיוחדת, שאינה במניין ימי החופשה השנתיים, תינתן לעובד במקרים הבאים:
   א. לרגל נישואין 4 ימים (בנוסף לשבתות וחגים צמודים, אם ישנם).
   ב. לרגל הולדת בן או בת 2 ימים.
   ג. מות בן משפחה מדרגה ראשונה (הורים, אח / אחות, בן / בת זוג, ילדים) 7 ימים (שבתות וחגים נכללים במניין 7 ימים). 
2. האישור על יציאה לחופשה מיוחדת יהיה אף הוא באישור הממונה, וידווח בכתב למחלקת משאבי אנוש.

 

ח. טלפון סלולרי  
1. הצופים העמידו לרשותך טלפון סלולרי שיסייע לך במילוי תפקידך.
 הצופים יהיו רשאים לדרוש מהעובד החזרת הטלפון הסלולרי והעובד מתחייב  להיענות לדרישה זו מיידית.
2. אינך רשאי להעביר את החזקת הטלפון הסלולרי לאף אדם אחר, אלא אם קיבלת אישור בכתב ממזכ"ל התנועה או בא כוחו.
3. תנאי השימוש בטלפון הסלולרי  יפורטו בחוזה העסקה.
4. בכל עלות מעבר לסכום שנמסר לעובד, ישא העובד בלבד.
ט. חפיפה בכניסה לתפקיד.
במסגרת ההכנה לכניסה לתפקיד הנך נדרש לקיים חפיפה עם מרכז השבט היוצא, במידה וזה לא עזב עדיין את תפקידו, ובכל מקרה עליך לשאוף לקבל את מירב הידע על עבודת מרכז השבט בכלל ובשבט אותו אתה מרכז, בפרט, מכל הגורמים האפשריים (צוות ההנהגה, ראש השבט, חניכי שכב"ג, קהילה וכדומה..)
אנו ממליצים לך כי עם כניסתך לתפקיד הפוך עצמך לאדם הלומד וסופג מסביבתו בטרם תגבש עמדה משלך ובטרם תקבע דעות נחרצות. למד את מנהגי השבט, התנהלותו בשגרה ויחסיו עם הקהילה, היעזר בראש השבט- לשם כך הוא מתנדב לתפקיד, והפק את המרב משיחות החניכה בהנהגה שם תמצא מקום לדון ולהתלבט וגם לגבש דרכי פעולה בנוגע לעבודתך.
י. מרכז שבט המקבל שכר מהרשות המקומית.
המועצה המקומית בלבד תהיה אחראית לתשלום השכר של העובד, כמו גם על כל שאר ההטבות והתנאים הסוציאליים ע"פ חוק מרכז ההנהגה הוא המנהל הישיר של מרכז השבט.
מרכז השבט כפוף להנחיותיו והוראותיו של מרכז ההנהגה ועליו לתת למרכז ההנהגה דין וחשבון על עבודתו .
 

 

 

בהצלחה בתפקידך

מחלקת משאבי אנוש

 

 

 

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה