zofim.org.il
  
 


 
מחלקת משאבי אנוש
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » מחלקת משאבי אנוש » ארכיון הכתבות » כתבה: הקוד האתי

תמונת מגזין הקוד האתי פורסם על ידי מח’ משאבי אנוש
בתאריך 30/10/2007
בכתבה זו צפו 2099 גולשים

הקוד האתי לעובדי ומתנדבי תנועת הצופים

 

אחריות בעל התפקיד מתוקף תפקידו החברתי:

 1. על בעל התפקיד לפעול, למנוע ולבטל אפליה נגד כל אדם או קבוצה על בסיס גזע, צבע, מין, העדפה מינית, גיל, דת, מוצא לאומי, מצב משפחתי, השקפה פוליטית, מגבלה נפשית או פיסית, מעמד אישי או כל אפליה אחרת.
 2. על בעל התפקיד לפעול במסגרת התנועה בכל דרך שהיא על מנת לאפשר לכל ילד וילדה לחוות חוויות חיוביות מפתחות שיאפשרו העצמתם כבני אדם.
 3. עליו לפעול להרחיב את הבחירה והזדמנויות של כל בני האדם תוך התייחסות מיוחדת לקבוצות או לאנשים חלשים ומקופחים.
 4. עליו לעודד את שיתוף הקהילה – החניכים, בני משפחותיהם והאזרחים בכללם –

      בעיצוב המדיניות של המוסדות החברתיים, ביישום מדיניותם הלכה למעשה ובפעולות שמטרתן

      היא לשנות את הטעון שינוי במדיניות הזאת. במתן אחריות חברתית ועשייה קהילתית.

 1. חל איסור על פעולות מפלגתיות מכל סוג שהוא במסגרת הפעילות הצופית.

אחריות בעל התפקיד כלפי החניכים:

 1. בעל התפקיד צריך להיות רגיש ולראות את רצונותיהם, צורכיהם של החניכים לנגד עיניו.
 2. על בעל התפקיד להתייעץ  באנשי מקצוע כל זמן שהייעוץ הוא לטובת החניך.
 3. אסור להשתמש בחניכים בכדי לפגוע בחניכים אחרים באמצעות שימוש בכוח הסמכות.
 4. בעל התפקיד יפעל ע"פ ערכי הדמוקרטיה.
 5. בעל התפקיד יפעל למיגור נורמות חברתיות פסולות כגון: גניבות, אלימות, ונדליזם וכדומה…
 6. אסורה אלימות מכל סוג שהוא.
 7. בעל התפקיד חייב להתייחס לחניכים שאינם חניכיו באותה מידה של התחשבות מקצועית.
 8. חל אסור על קיום יחסים אינטימיים מכל סוג שהוא עם חניכים או חניכות.
 9. חל אסור לנצל קשרים לתועלתו האישית של בעל התפקיד.
 10.  חל אסור על שימוש בסמים.
 11.  על בעל התפקיד לשאוף לדוגמה אישית בנושא עישון ואלכוהול.
 12.  עם סיום פעילותו / עבודתו ינתק בעל התפקיד את קשריו המקצועיים עם המקום שבו פעל.

 

 

אחריות התנועה כלפי בעל התפקיד:

 1. התנועה תהיה אחראית לרווחתו, בטחונו, וקידומו המקצועי של בעל התפקיד.
 2. התנועה תהיה אחראית לתנאים הפיזיים של בעל התפקיד המאפשרים את ההצלחה של בעל התפקיד בתפקידו.
 3. התנועה מחויבת לפעול למימוש כל סעיפי ונהלי העבודה שלה ממול בעל התפקיד.

יחסים בין בעל התפקיד לתנועה:

 1. בעל התפקיד חייב לגלות נאמנות להתחייבויותיו כלפי התנועה, לגבולות התפקיד ולקוד האתי.
 2. עליו לפעול לשיפור המדיניות ואופני העבודה של התנועה ולקידום היעילות והאפקטיביות של התנועה.
 3. עליו לפעול למניעת אפליה כלשהי בין העובדים בתוך התנועה.
 4. עליו להתחייב לנהוג בעבודתו ביושר ונאמנות, להקפיד על שימוש יעיל ומורשה במשאבי התנועה .
 5. עליו להתריע על כל מקרה של פגיעה ו / או הפרה של כללי האתיקה במקום עבודתו.
 6. לשמור על תדמית התנועה.

האחריות האתית של בעל התפקיד:

 1. בעל התפקיד חייב לשמור ולהגן על תדמית התפקיד ולקדמו.
 2. בעל התפקיד יעשה כמיטב יכולתו לתרום מזמנו ומומחיותו המקצועית (בשכר ובהתנדבות) לפעולות התורמות לקידום התדמית ומיומנות התפקיד.
 3. בעל התפקיד לא יספק מידע מטעה על התפקיד ועל המועסקים בו.
 4. בעל התפקיד יקבל על עצמו את יעוד התנועה והתפיסה הערכית המנחה את תנועת הצופים בכל פעולותיה.

אחריות בעל התפקיד כלפי עמיתיו:

 1. עליו לשתף פעולה עם עמיתים לקידום אינטרסים ונושאים מקצועיים.
 2. עליו להתייחס בכבוד לכישורים, לדעות וממצאים של עמיתיו. עליו להציגם בדרך נכונה והוגנת. עליו להשתמש בערוצים המתאימים לחיווי דעה בנושאים אלה. ולשמור על זכויות היוצרים של עמיתיו.
 3. בעל תפקיד המחליף עמית או מוחלף על ידי עמית בפעילות מקצועית יפעל מתוך כבוד לעמית זה.
 4. בעל תפקיד המשמש כמעסיק, חונך או מדריך של בעלי תפקידים חייב לקבוע מסגרת ברורה ומפורשת למערכת היחסים המקצועיים שביניהם.
 5. לא יתקיימו יחסים אינטימיים בין בעלי תפקידים תוך ניצול יחסי מרות או ניצול כלשהו של מעמד בעל התפקיד הבכיר.

 

פרסם כתבה »