zofim.org.il
  
 


 
שבט אלומות
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » שבט אלומות » ארכיון הכתבות » כתבה: נוהל גביית כספים והחזרים

תמונת מגזין נוהל גביית כספים והחזרים פורסם על ידי גיל עמל
בתאריך 22/8/2011
בכתבה זו צפו 4904 גולשים
נוהל גביית כספים והחזרים בשבט אלומות.
פתיח:

שבט אלומות, הינו חלק מתנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר) , תנועה הפועלת בכפוף לחוק העמותות אשר מפוקח ע"י רשם העמותות וכן בכפוף להחלטות ההנהגה הארצית של התנועה ובמסגרת התקציב המאושר.

תקציר זה הועתק וסוכם מתוך חוברת "תקציר נהלי כספים בשבטים" של מטה תנועת הצופים, לנוחיות הקריאה וההבנה. במידה ויש אי התאמה בין הכתוב כאן לבין החוברת המקורית, הרי שנעשתה בשוגג, ובכל מקרה החוברת המקורית היא הקובעת. ניתן לקבל את החוברת במלואה מגזבר השבט.

הגדרות:

דמי רישום – תשלום אשר אינו ניתן להחזרה ומהווה את תשלום השבט להנהגה ולמטה התנועה, בגין כל חניך שנרשם לתנועה.

דמי חבר – תשלום אשר מועבר ע"י החניך לשבט בגין חברות בפעילות התנועה לתקופה מוגדרת. דמי החבר כוללים דמי רישום.

תשלום למפעלים – תשלום אשר מועבר לשבט בגין השתתפות החניך בפעילות קצרת מועד (טיולי שבט, חנוכה, פסח, קיץ וכו').

ביצוע:
בתנועה מדיניות תשלומים אחידה לדמי חבר כדלקמן:

ספטמבר – דצמבר (כולל טיולי חנוכה) -               100% מדמי החבר המלאים.

דצמבר עד מרץ/אפריל (עד למימונה) -                  70%   מדמי החבר המלאים.

מרץ/אפריל עד יולי (מהיום שלאחר המימונה)        40%   מדמי החבר המלאים

 
ביטול:

הודעת ביטול בגין דמי חבר ו/או תשלום למפעלים תחשב ככזו באם תימסר בכתב לגזבר השבט או בהודעה בדואר אלקטרוני לכתובת  shevet_alumot@walla.com , ותכנס לתוקף באופן מיידי.

 

דמי הרישום לא יוחזרו.

בתשלום למפעלים יוחזר הסכום בניכוי 5% דמי ביטול.

 

מועד ההחזר.

תשלום דמי חבר – בהתאם לתקנות ביטול עסקה: פרק הזמן לביטול המזכה בהחזר מלא הינו בתוך 14 יום מיום הרישום, ובלבד שהביטול יעשה 7 ימים (לא כולל שישי ושבת) קודם מועד תחילת השירות. מאחר שהשירות בתנועה מתחיל ב 1 לספטמבר הרי רק מי שנרשם באוגוסט יוכל להכנס להגדרה של סעיף זה. על אף זאת קיימת מדיניות החזרים אחידה בתנועה:

 

הודעות ביטול שיתקבלו בין התאריכים:

ספטמבר – עד התחלת טיולי פתיחת שנה -                     100% החזר בניכוי דמי רישום

מטיולי פתיחת שנה עד סיום טיולי חנוכה                           70%   החזר בניכוי דמי רישום

מלאחר טיולי חנוכה עד לסיום טיולי פסח                           50%   החזר בניכוי דמי רישום

מסיום טיולי פסח – עד יולי                                              0%     החזר 

פרסם כתבה »