zofim.org.il
  
 


 
מחלקת משאבי אנוש
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » מחלקת משאבי אנוש » ארכיון הכתבות » כתבה: מלגות למרכזי שבטים!

תמונת מגזין מלגות למרכזי שבטים! פורסם על ידי מח’ משאבי אנוש
בתאריך 25/5/2009
בכתבה זו צפו 2515 גולשים

לכתבה זו מצורף קובץ נלווה

 

מלגות למרכזי שבטים בתנועת הצופים – דף מידע
 
כללי:
בתנועת הצופים קיימים כיום שני ערוצים עיקריים לקבלת מלגות למרכזי שבטים, שמטרתם לשמר מרכזי שבטים בתפקידם 3 שנים תוך עידוד לימודים אקדמאים במקביל לעבודה.
 
1. קרן שבטי הפריפריה:
קרן מלגות אשר מטרתה לחזק שבטים בפריפריה (חברתית או גיאוגרפית) ולהוות בסיס כלכלי למימון שכר לימוד אוניברסיטאי מלא למרכזי שבטים בפריפריה, המתחייבים לעבודה בשבט לשלוש שנים.
 זאת בכדי:
o       להוביל לשינוי מהותי בקרב קהילות הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית במדינה ולהביא את מיטב הצעירים לקבוע את לימודיהם ולאחר מכן את ביתם ועתידם בפריפריה במקומות בהם יוכלו להשתלב ולתרום מכישרונם, ובמקביל לאפשר להם עבודה חינוכית ערכית ומאתגרת כמרכזי שבטים בתנועת הצופים.
o       להעלות את רמת המחויבות לתקופה של 3 שנים לפחות, כדי ליצור יציבות בשבט.
מימון מלגות אלו, באמצעות קרנות חיצוניות באחריות התנועה.
 
2. קרן בשיתוף מכללות ללימודי תואר ראשון בחינוך ( BAאו  Bed):
קרן מלגות המעודדת לימודי תואר ראשון בחינוך תוך כדי ריכוז שבט בכל מקום בארץ והתנסות במסגרת העבודה.
שתי המכללות עימן התנועה מקיימת שיתוף פעולה:
·        המכון לחינוך דמוקרטי (סמינר הקיבוצים)
·        מכללת אורנים, במסגרת תכנית מל"ח הארץ (מנהיגות לעוסקים בחינוך)
מרכז השבט, יהיה זכאי לכמחצית מלגה שנתית מטעם השבט במידה ויתחייב לרכז את השבט במהלך 3 השנים ללימודיו, כאשר ההתנסות במסגרת הלימודים תהיה בשבט/בהנהגה/בתנועה.
מימון המלגה ע"י השבט ימשך כל עוד המרכז ימשיך בתפקידו כמרכז שבט.
המכללה תשלים את מלגת הלימודים למלגה בגובה שכר לימוד שנתי אחד המקובל במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה, במידה והמרכז עומד בקריטריונים כפי שהמכללה קובעת ובכפוף לשיקוליה.
הלימודים במסגרת זו מרוכזים ביומיים בשבוע.
לפרטים נוספים על הלימודים ותנאי הקבלה במכללות:
המכון לחינוך דמוקרטי – סמינר הקיבוצים - נעה אל סר 050-6478236
מכללת אורנים - נורית שגב 052-3597543
 
3. בקשות מיוחדות
מרכז שבט שלא עונה לקריטריונים בערוצים הנ"ל זכאי להגיש בקשה מיוחדת ולהעבירה למחלקת משאבי אנוש.
 
תנאים בסיסיים לקבלת מלגה:
 
דרישות ממרכז השבט:
 
·        עבודה תוך כדי הלימודים ומשך עבודה בשבט:
-         התחייבות העובד לעבודה במשרה מלאה במהלך התואר ולשלוש שנים לפחות כמרכז שבט (היקף הלימודים יעמדו בדרישות התנועה כפי שמפורט בנוהל שכר מרכזי שבטים)
 
·        המלצות הממונים (דרג שכיר + מתנדב):
-         המלצות מרכז ההנהגה וראש השבט
-         אישור התנועה
 
·        קבלה ללימודים במסגרת עצמאית (בריכוז שבט בפריפריה) או במכון לחינוך דמוקרטי/במכללת אורנים, וקבלת המלגה מטעם המכללה – באחריות מלאה ובלעדית של המרכז
 
פירוט תהליך הגשת בקשה למלגה:
 
·        מרכז בשבט המעוניין במלגה יעביר את בקשתו על גבי הטופס המצורף עד סוף חודש אוגוסט, למחלקת משאבי אנוש, לשנת הפעילות המתחילה בספטמבר.
·        כל הבקשות ידונו במסגרת ועדה בתנועה בראשות מחלקת משאבי אנוש.
·        התנועה אינה מחויבת למתן מלגה. כל בקשה תיבחן לגופה ומרכז השבט יקבל אישור או אי אישור בהתאם, על פי שיקולי המערכת.
 
מצורף טופס בקשה לקבלת מלגה.
בכל שאלה בנושא ניתן לפנות למחלקת משאבי אנוש.
 קובץ נלווה:  קובץ נלווה  מידע כללי לגבי מילגות למרכזי שבטים ינואר 2010 (69 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

פרסם כתבה »